ALGEMENE VOORWAARDEN

Download Flieger Law algemene voorwaarden

Flieger Law Office bvba

Mechelsesteenweg 82

B-2018 Antwerpen

RPR Antwerpen – BTW BE 0478.090.036

Vooraf

Flieger Law Office bvba doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken.
Wellicht nog meer dan bij andere dienstverlenende beroepen is de dienstverlening van een advocaat maatwerk. Geen enkele zaak is dezelfde.
Zulks vereist een voortdurende interactie en samenwerking tussen de advocaat en zijn cliënt, waarbij wederzijds vertrouwen van primordiaal belang is.
Flieger Law Office bvba vindt het essentieel om aan haar cliënten over alle aspecten van haar dienstverlening duidelijkheid te verschaffen. De zegswijze “goede afspraken maken goede vrienden” is ook in de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt een gouden regel.
In de navolgende algemene voorwaarden werden de meest essentiële regels m.b.t. de samenwerking tussen Flieger Law Office bvba en haar cliënten vastgelegd. Hierin werd gezocht naar een goed evenwicht tussen de belangen van de cliënt en de belangen van Flieger Law Office bvba.

Over alle bedingen van deze algemene voorwaarden kan nog afzonderlijk worden onderhandeld. Zij gelden dan ook tenzij schriftelijk andere afspraken overeengekomen zouden zijn.

 

Artikel 1 Algemene informatie

 • 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  1.1. “Flieger Law Office bvba”: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel en met kantoor te B-2018 Antwerpen (België), Mechelsesteenweg 82 en met ondernemingsnummer 0478.090.036.
  1.2. “Cliënt”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Flieger Law Office bvba.
  1.3. “Partij”: Flieger Law Office bvba of de Cliënt.
  “Partijen”: Flieger Law Office bvba en de Cliënt.
 • 2. Alle advocaten van Flieger Law Office bvba zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen.
  Alle advocaten van Flieger Law Office bvba zijn onderworpen
  2.1. aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten,die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be > Ik ben advocaat > Reglementen.
  2.2. aan de reglementen van de Orde van Advocaten te Antwerpen, die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be.
 • 3. De volgende advocaten zijn, persoonlijk dan wel via een eigen vennootschap, verbonden aan Flieger Law Office bvba:
  3.1. Advocaten Arthur Flieger, zaakvoerder vennoot
 • 4. Contactgegevens:
  Mechelsesteenweg 82
  B-2018 Antwerpen
  België
  T 0032 (0)3 238.77.66
  F 0032 (0)3 216.18.44
  I www.fliegerlaw.com
  E info@fliegerlaw.com

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Flieger Law Office bv aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uitvan de contractuele relatie tussen Flieger Law Office bv en de Cliënt.
 • 2. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3 Overeenkomst

 • 1. De advocaten verbonden aan Flieger Law Office bv verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Flieger Law Office bv, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.
  Desgevallend zal de overeenkomst met en/of de correspondentie van de advocaat die een dossier in eigen beheer behandelt zulks uitdrukkelijk vermelden (bv. als volgt: “Dit dossier is een eigen dossier van mr. […] en geen dossier van Flieger Law Office bv” en/of door het hanteren van een eigen briefpapier).
 • 2. De overeenkomst tussen Flieger Law Office bv en de Cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Flieger Law Office bv haar dienstverlening aanvangt.
 • 3. Flieger Law Office bv is de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocatenmedewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.
  Wanneer een advocaat verbonden aan Flieger Law Office bv een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.

 

Artikel 4 Voorwerp van de dienstverlening

 • 1. De dienstverlening van Flieger Law Office bv kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber.
  Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Flieger Law Office bv bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden.
 • 2. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Flieger Law Office bv geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

Artikel 5 Interne taakverdeling

 • 1. Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan Flieger Law Office bv naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen onder haar advocaten.
  Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de Cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband.
  De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.
 • 2. De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de gegevens van de advocaat die zijn dossier behandelt.

 Artikel 6 Informatie

 • 1. De Cliënt verstrekt aan Flieger Law Office bv, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Flieger Law Office bv, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken.
  Flieger Law Office bv is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.
 • 2. Flieger Law Office bv informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.
 • 3. Flieger Law Office bv herinnert de Cliënt er aan dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen.
  In het bijzonder herinnert Flieger Law Office bv de Cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen (1) wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, (2) omvatten deze kosten ondermeer een rechtsplegingsvergoeding, d.i. “een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij”, en (3) wordt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding volgens complexe regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen vastgesteld. Voor andere procedures – strafprocedures, administratieve procedures… – gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

Artikel 7 Beroep op derden

 • 1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Flieger Law Office bv. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.
 • 2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt. De erelonen en kosten / vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Flieger Law Office bv voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

 Artikel 8 Vergoeding

 • 1. Flieger Law Office bv zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek (normaal maandelijks of  naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur. Flieger Law Office bv mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) kantoorkosten en (3) andere kosten. Verdere specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de Cliënt toegestuurd.
 • 2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden. Een tijdseenheid beloopt één vijfde van een uur. Iedere aangevatte tijdseenheid wordt in rekening gebracht als een volledige tijdseenheid. Het tarief per tijdseenheid bedraagt één vijfde van het uurtarief.
  De basisuurtarieven die door Flieger Law Office bv gehanteerd worden zijn de volgende:
 • advocaat-vennoot: € 175,- tot € 500,- exclusief btw;
 • advocaat-medewerker: € 100,- tot € 175,- exclusief btw;
 • advocaat-stagiair: € 50,- tot € 100,- exclusief btw.

Flieger Law Office bv mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft Flieger Law Office bv het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van Flieger Law Office bv en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in

 • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,5 en maximaal 3 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
 • het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 35 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
 • het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.
 • Een ander bedrag in overleg met de cliënt

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post kantoorkosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten en diverse kantoorkosten aangerekend. De kantoorkosten worden per kost (brieven, e-mails, kopieën e.a.) aangerekend.

Flieger Law Office bv en de Cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen ondermeer bestaan in

 • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
 • de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerdkunnen worden door de Cliënt);
 • de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks) gefactureerd wordt.

De kosten die Flieger Law Office bv heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, officiële en officieuze handels- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse al dan niet openbare) instanties evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding en parkeerkosten) worden onder de post andere kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

Alle vermelde bedragen zijn nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage. Enkel op de voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend worden. Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411 – NR 78-80) van 20 november 2013 verduidelijkt en preciseert de toepasselijkheid van de btw-wetgeving op de advocatuur.

 • 3. Flieger Law Office bv behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot tevragen d.m.v. een provisiefactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan.
  Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan Flieger Law Office bv moet betalen voorafgaand aan een tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.
  Aan nieuwe Cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten.
  Voorschotten kunnen steeds gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen en/of kosten voorgeschoten moeten worden.
 • 4. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de zeven dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.
 • 5. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de zeven dagen na de dagtekening ervan.
  Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft Flieger Law Office bv, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,-), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.
  Tevens heeft Flieger Law Office bv in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  Flieger Law Office bv is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.
 • 6. Indien Flieger Law Office bv in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt Flieger Law Office bv haar factuur heeft opgemaakt.
 • 7. De plaats van betaling is op de zetel van Flieger Law Office bv.
 • 8. In de gevallen waar de btw-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (i.h.b. ten aanzien van particuliere cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan Flieger Law Office bv eventueel, wanneer zij dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek (staat van erelonen en kosten) aan de Cliënt te richten. Alle voorgaande bepalingen i.v.m. de facturen opgemaakt door Flieger Law Office bv, i.h.b. §5, §6 en §7, gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek.

Artikel 9 Derdengelden

 • 1. Flieger Law Office bv stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. Indien Flieger Law Office bvba een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
 • 2. Flieger Law Office bv mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.
 • 3. Flieger Law Office bv stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 1. De advocaten verbonden aan Flieger Law Office bv zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe nv (eerste verzekeraar), onderschreven verzekering “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297).
  De dekking van deze verzekeringsovereenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum aangesloten zijn. Voor de andere geldt de dekking vanaf hun datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de Orde van Vlaamse Balies.
  De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de verzekeringovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada. De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt maximaal € 1.250.000,- per schadegeval. [Voor aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2003 t.e.m. 31 december 2012 gold een gelijkaardige verzekering “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” die door de orde van Vlaamse Balies bij Ethias nv onderschreven werd (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297).] Flieger Law Office bv onderschreef daarenboven een aanvullende verzekering “beroepsaansprakelijkheid van advocaten” bij medeverzekeraars AG Insurance NV (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297). Flieger Law Office bvba verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van de onderschreven verzekeringsovereenkomsten, die prevaleert op de voorgaande samenvatting. Een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten wordt op verzoek van de Cliënt kosteloos aan hem ter beschikking gesteld.
 • 2. De Cliënt vindt de gewone verzekering van Flieger Law Office bv en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Flieger Law Office bv en haar advocaten en aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Flieger Law Office bv en haar advocaten zijn verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van Flieger Law Office bv en haar advocaten en aangestelden.
 • 3. De beroepsaansprakelijkheid van Flieger Law Office bv en haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
  Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Flieger Law Office bv of haar advocaten en aangestelden hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van Flieger Law Office bv of haar advocaten en aangestelden beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag van € 5.000,- per schadegeval.
 • 4. Indien de Cliënt wenst dat Flieger Law Office bv en haar advocaten een aanvullende verzekering afsluiten, dienen Flieger Law Office bv en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekering ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.
 • 5. Flieger Law Office bv en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Flieger Law Office bv dan wel rechtstreeks aan de Cliënt aanrekenen.

 Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Flieger Law Office bv gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Flieger Law Office bv toegekende opdracht.

 Artikel 12 Beëindiging

 • 1. Zowel de Cliënt als Flieger Law Office bv hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.
  De Cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Flieger Law Office bv maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt.
  Flieger Law Office bvba bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug.
 • 2. Flieger Law Office bv is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

Artikel 13 Archivering

Flieger Law Office bv archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar.

Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd.

Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

 Artikel 14 Tevredenheid

 • 1. Indien de Cliënt ontevreden is over de verrichte werkzaamheden van een advocaat van Flieger Law Office bv, kan de Cliënt hieromtrent overleggen met de advocaat zelf.
  Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt voor de Cliënt, wordt op diens verzoek een andere advocaat-vennoot of advocaat-medewerker van Flieger Law Office bv aangewezen om de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen om tot een oplossing te komen.
 • 2. Flieger Law Office bv streeft optimale dienstverlening na. Flieger Law Office bv kan bij de beëindiging van iedere opdracht de medewerking van de Cliënt aan een Cliëntentevredenheidsonderzoek vragen. Door middel van een antwoordformulier wordt aan de Cliënt de gelegenheid geboden om zijn ervaringen schriftelijk mee te delen aan Flieger Law Office bv.

 Artikel 15 Identificatieplicht

Het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993.
De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen.
Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. Verder is op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht de advocaat verplicht de identiteit van de Cliënt te controleren.
Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 Artikel 16 Wijziging

 • 1. Flieger Law Office bv behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Flieger Law Office bv de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt.
 • 2. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de zeven dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

 Artikel 17 Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid

 • 1. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 • 2. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 • 3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die deenige authentieke is.

 Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 1. Alle overeenkomsten tussen Flieger Law Office bv en de Cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
 • 2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.
 • 3. Met betrekking tot de invordering van erelonen wordt in het Reglement van de Orde van Advocaten te Antwerpen van 17 december 2012 op de invordering en taxatie van erelonen een bemiddelingsprocedure georganiseerd. Deze bemiddelingsprocedure is niet verplicht, maar Flieger Law Office bv of de Cliënt kunnen er vrijwillig een beroep op doen. De Cliënt kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.
  De kostenbijdrage die verschuldigd is aan de Orde van Advocaten te Antwerpen in uitvoering van artikel 1 van voormeld reglement is – behoudens andersluidend akkoord en behoudens ingeval vastgesteld wordt dat de ingevorderde erelonen en kosten niet verschuldigd zijn door de Cliënt – integraal ten laste van de Cliënt.
 • 4. Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.
 • 5. Ingeval een geschil tussen Flieger Law Office bv en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van 2018 Antwerpen (m.n. Vredegerecht 5de Kanton, de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen of de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen).